Welke persoonsgegevens worden verzameld en met welke doeleinden?

IMEC neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen zoals die zijn voorgeschreven door de algemene verordening gegevensbescherming, desgevallend aangevuld door federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens.

Om jouw deelname aan dit Event te registreren, hebben we enkele persoonsgegevens van jou nodig, zoals, contactgegevens, professionele gegevens, dieetvoorkeuren. Deze persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt met als doel jouw deelname aan dit Event zo vlot mogelijk te laten verlopen (registratie, contact m.b.t. praktische zaken omtrent het event) en je te contacteren in verband met gelijkaardige events. Indien je dit laatste niet wilt, krijg je de mogelijkheid om je hiervoor uit te schrijven in elke communicatie die je hierover ontvangt.

Met wie worden jouw persoonsgegevens gedeeld?

Jouw persoonsgegevens worden gedeeld met de andere partners van het Event zodat ook zij jou kunnen contacteren met documenten m.b.t. event kunnen (zoals slides).

Het kan ook zijn dat we jouw persoonsgegevens delen met dienstverleners, zoals catering servers, printers, etc. We gebruiken Mailchimp voor de mailings met betrekking tot dit Event.

We delen alleen persoonsgegevens met organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien dit nodig is om onze wettelijke verplichtingen na te komen of onze dienstverlening te verzekeren. Derde partijen worden altijd op voorhand gescreend om zeker te zijn dat jullie persoonsgegevens met de nodige zorg worden behandeld. De nodige veiligheidsmaatregelen worden geïmplementeerd overeenkomstig artikelen 44- 50 van de GDPR.

Foto’s en video opnamen

Tijdens dit event kunnen groepsfoto’s, individuele foto’s of video opnames gemaakt worden. Sommige van deze beelden kunnen gepubliceerd worden via meerdere media kanalen, zoals social media, websites, tijdschriften, kranten, etc. Voor deze verwerking baseert imec zich op legitiem belang, nl. de promotie van het event, het delen van de sfeer van het event. Indien u wenst dat beeldmateriaal dat betrekking heeft op u, verwijderd worden van onze website, social media, etc, gelieve contact op te nemen met info@digiwijs.be

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens zullen niet langer verwerkt worden dan voor de doeleinden waarvoor ze verzamelend werden. Dit betekent dat ze zullen verwijderd worden na vijf jaar. Ook indien u ons verzoekt om deze persoonsgegevens te verwijderen en u uw toestemming voor de verwerking intrekt, zullen deze verwijderd worden.

Welke rechten hebt u bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u volgende rechten:

  • het recht op inzage in uw persoonsgegevens;
  • het recht op verbetering van uw persoonsgegevens;
  • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;

U kunt een verzoek tot uitoefening van uw rechten indienen via het contactformulier op de website. Of u kan uw verzoek rechtstreeks richten aan de functionaris voor gegevensbescherming van IMEC per e-mail naar privacy@imec.be. U kunt IMEC hiervoor ook schriftelijk contacteren op het adres: Kapeldreef 75, 3001 Leuven.

Wat moet u doen indien u het oneens bent met de wijze waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden?

Indien u vragen of opmerkingen hebt op de wijze waarop uw gegevens verwerkt worden, kunt u uiteraard steeds de functionaris voor gegevensbescherming van IMEC contacteren op privacy@imec.be. Daarnaast kunt u hiervoor ook steeds een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel). Meer informatie over de wijze waarop dit kan gebeuren vindt u hier.

Contact

IMEC VZW, Kapeldreef 75, 3001 Leuven

DPO: Klaas Ghesquiere (privacy@imec.be)

Meer informatie over hoe IMEC omgaat met persoonsgegevens kan u hier vinden.